“ Kiwi Kiwi” stickers set

Install stickers
Downloads: 1227

Install this set via link: https://telegram.me/addstickers/Kiwi_Kiwi

Telegram Team